Privacyverklaring

De Kraan Installatietechniek B.V. gevestigd aan Pauvreweg 18, 4879 NA te Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De Kraan Installatietechniek B.V.
Pauvreweg 18
4879 NA Etten-Leur

Telefoon: 085-7609400
Internet: www.dekraan.nl
E-mail: dekraan@dekraan.nl

 

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat
doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. De Kraan Installatietechniek B.V. respecteert de
privacy van u als relatie en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens
verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website www.dekraan.nl. We verwerken de
persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw
gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Kraan Installatietechniek B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Geboortedatum;
• Bedrijfsnaam;
• Geslacht;
• Gegevens m.b.t. fiscale verplichtingen;
• Bankgegevens.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
• Om goederen en diensten bij u te leveren;
• Om met u correspondentie te voeren voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen
uitvoeren;
• U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
• Het op uw verzoek aanbieden van producten en/of diensten;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen;
• Het afhandelen van betalingen;
• Het afhandelen van klachten en/of gebreken en verlenen van garanties;
• Ter verkrijging van toegang op bouwplaatsen;
• Om te voldoen aan de uitvoering van een overeenkomst;
• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor fiscale
verplichtingen, de Wet Ketenaansprakelijkheid, de Wet arbeid vreemdelingen enz.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. De Kraan Installatietechniek B.V.
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven
doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
ons via e-mail: dekraan@dekraan.nl.

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw
persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is
zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van uw persoonsgegevens te respecteren.

Cookiebeleid

De Kraan Installatietechniek B.V. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kraan Installatietechniek B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die
wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
dekraan@dekraan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Kraan Installatietechniek B.V. wil u er tevens op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de
bedrijfsvoering van De Kraan Installatietechniek B.V. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten
of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom
raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan
het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. De Kraan Installatietechniek B.V. aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van iedere
aansprakelijkheid.